Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov týkajúcich sa kontaktného formuláru

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon")

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Obchodné meno: Leonard Ondo REKON-BYT 
Sídlo: I.Ďungela 480/14 Veľká Maňa 941 45 
IČO: 41524217
Telefónne číslo: +421 915439470
E-mail: rekon-byt@azet.sk
Zodpovedná osoba: Leonard Ondo


ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje požívateľa uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu. 


PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov - Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona) 


KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii : Nie je - nebudú poskytnuté
Príjemca v členskom štáte(EÚ a EHP)

  • Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov
  • Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)


PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Nie je a ani sa nezamýšľa. 


DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané keď už nebudú potrebné na účely spracovania.  

V prípade ak dôjde k následnej spolupráci (teda dôjde k uzavretiu zmluvy medzi prevádzkovateľom a používateľom) doba uchovávania týchto údajov bude max. 3 roky, v prípade že o spoluprácu nepôjde Vaše údaje budú odstránené bezprostredne po tomto zistení.

 
POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 - 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,
  • právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
  • právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
  • právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
  • právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na našej adrese, prípadne telefonicky na čísle 0915439470, alebo písomne na e-mailovej adrese rekon-byt@azet.sk


POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa Kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to písomne na e-mailovej adrese rekon-byt@azet.sk alebo na nasledovnom odkaze Odvolanie súhlasu spracovania osobných údajov v Kontaktnom formulári. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. 


POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš e-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú. 


AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.